Syn-Topia Logo
Opleiding

Expertmodule “Mentor – Coach (In)Continentie.”

Deze opleiding richt zich naar hoofdverpleegkundigen, verpleegkundigen en zorgkundigen, die de functie van (in)continentie mentor & coach willen waarnemen in de voorziening waar ze werken.

Naast een voldoende theoretische kennis over (in)continentie gerelateerde onderwerpen zal de  opleiding ook tegemoetkomen aan de praktijkervaring. Tevens willen we door middel van E-learning tools de theoretische kennis toetsen en aan de hand van casuïstiek wordt mede vorm gegeven aan het dagelijkse (in)continentiebeleid .

Doel Dag 1 : Inzicht verwerven in incontinentie en de werking van de blaas.

Tijdens dag 1 staat incontinentie en de theoretische benadering in zijn geheel centraal. De werking van de ouder wordende blaas , de preventie van incontinente, de diagnose en de behandeling 

 1. Algemene inleiding over incontinentie (definitie, prevalentie, oorzaken, diagnostiek, algemene behandelingen, materialen)
 2. Stressincontinentie: mechanisme, oorzaken, diagnostiek en behandelingen met operatiebeelden
 3. Urge-incontinentie: mechanisme, oorzaken, diagnostiek, medicamenteuze behandelingen en andere behandelingen
 4. Overloopincontinentie: mechanisme, oorzaken, diagnostiek, medicamenteuze behandelingen en operatieve behandelingen
 5. Prostaatkanker en incontinentie
 6. Casussen en quiz
 7. Vraagstelling

Doelstelling: Verworven kennis en competenties =>

 • voldoende kennis over te dragen over incontinentie in alle mogelijke vormen.
 • Invloed van medicatie op incontinentie
 • Verschillende soorten incontinentie kennen.
 • Beschikken over de juiste aanpak van een casus
 • Beter inzicht in de werking van de blaas
 • De cursist kent de voorwaarden om continent te zijn/worden.

Doel Dag 2 deel 1:(in)continentiebeleid, Continentie- en hygiëne guide Lines kunnen toepassen.

In deel 1 worden de visie en waarden binnen het (In)continentiebeleid  en Continentie en Hygiëne Guide Lines uitvoerig toegelicht. Hierbij worden de  nodige tools om het beleid om te zetten in de praktijk aan de hand van casussen geïmplementeerd.

 • Visie (in)continentiebeleid
 • Continentie Richtlijnen
 • Hygiëne richtlijnen
 • Tools om het beleid concreet om te zetten in de praktijk
  • Cliëntbeoordelingsfiche
  • Individueel zorgplan incontinentie
  • Blaasdagboek
  • Verbanddagboek

Doelstelling:

 • Inzicht bijbrengen in beleidsmatig denken en handelen
 • Leren werken met een actieplan en doelstellingen binnen de uitbouw van het zorgplan
 • De betrokken persoon met incontinentie de juiste zorg kunnen aanbieden
 • Iedere cursist kan de nodige tools gebruiken in de praktijk
  • Vanuit een casus kan de cursist een residentbeoordeling invullen
  • De cursist herkent de factoren die van invloed zijn op de (in)continentiestatus (anamnese)
  • De cursist een blaasdagboek en een verbanddagboek  invullen en interpreteren.

Doel Dag 2 deel 2: Risico’s voor de huid, preventieve aanpak en curatieve, deskundige wondzorg kunnen aanwenden.

In deel 2 gaan we aansluitend op de hygiënerichtlijnen naadloos over tot het luik over de huid. Meer bepaald wordt er aandacht besteed aan verweking van de huid en wondzorg. Incontinentie vormt immers een risico voor aantasting van de intacte huid waardoor extra nadruk wordt gelegd op preventie van de huid maar tevens ook wordt er door middel van concrete casuïstiek ingegaan op behandeling en wondzorg van aangetaste huid.

Inhoud:

 • Gezonde, intacte huid versus beschadigde huid : nadruk op IAD en huidverweking
 • Andere huidcomplicaties bij incontinentie
 • Preventie van de huid (cfr. supra hygiënerichtlijnen )
 • Praktijkvoorbeelden en de verpleegkundige zorg (wondzorg)
 • Verschillende wondzorgverbanden en indicaties

Doelstelling:

 • De cursist herkent een intacte huid versus beschadigde huid
 • De cursist herkent de zichtbare verschillen tussen een vochtletsel, decubitus en een allergische reactie vanuit observatie
 • De cursist kan huidpreventieve maatregelen implementeren in de dagdagelijkse zorg
 • De cursist kent de risicofactoren voor de huid bij de incontinente persoon
 • De cursist kan een vochtletsel met de juiste producten verzorgen rekening houdende met het medisch voorschrift

Doel Dag 3: In de huid kruipen van de oudere met een incontinentieprobleem.

Deze dag staat ‘Beleving en ethische kwesties in de zorg voor “de oudere” met incontinentie centraal. Methodiek hiervoor zijn interactieve rollenspelen en casussen. Binnen kleine groepen van max. 5 cursisten worden situaties d.m.v. rollenspel uitgebeeld waarbij de taak van observator(en), oudere/hulpvrager, zorgverlener(s)  worden ingenomen. Door middel van video-opname (met toestemming van de cursisten) wordt achteraf een terugkoppeling gedaan in kleine groep met vervolgens een algemene feedback op plenair niveau.

Inhoud:

We vertrekken vanuit 10 casussen (rollenspelen) bovendien zal iedereen die dag ook incontinentiemateriaal  aan hebben om volledig in de huid van de incontinentie persoon te kruipen.

We beogen de verschillende praktijksituaties zodanig concreet , realistisch en vooral herkenbaar te houden voor de cursisten. Hierbij komen specifieke doelgroepen eveneens aan bod zoals dementie, psychiatrisch profiel, personen met een lichamelijke beperkingen. Die dag wordt volledig ondersteund door Hilde Vermeiren samen met 4 medewerkers van SCA die de interactieve kleine groepjes mede helpen ondersteunen.

Doelstelling:

 • De cursist ervaart de leefwereld van  de zorgafhankelijke (incontinente) oudere
 • De cursist is instaat gedrag te observeren, analyseren en terug te koppelen
 • De cursist beschikt over voldoende kennis en kunde om dagdagelijkse toe te passen in de zorg voor de incontinente oudere

Doel Dag 4 VM: Overzicht krijgen van mogelijke hulpmiddelen bij incontinentie

Overzicht van een brede waaier aan hulpmiddelen die er voorhanden zijn om incontinentie in de brede zin te voorkomen en behandelen

Volgende hulpmiddelen worden uitvoerig toegelicht :

De condoomcatheter en de aanlegtechnieken, urine opvangzakken en soorten sondes

Inhoud:

 • Wat is incontinentie en cijfermateriaal i.v.m. incontinentie
 • Behandeling van incontinentie met niet invasieve middelen
 • Indicaties en contra-indicaties bij het gebruik van condoomcatheters
 • Overzicht van alle condoomcatheters (1 delig, 2-delige systemen) en urinezakken op de markt met uitleg van voor- en nadelen
 • Overzicht van hulpmiddelen bij het aanbrengen van condoomcatheters (beschermfilms, extra lijm, meetkaarten …)
 • Practice :
  • Het aanbrengen van de condoomcatheter zelf, wordt via slides stap per stap uitgelegd en getoond.
  • Nadien demonstratie op pop.
  • Er zijn voldoende stalen aanwezig om de aanwezigen te laten oefenen.
  • Indien nodig kan ook nog een video getoond worden.
 • Conclusie : waarom kiezen voor het aanbrengen van een condoomcatheter

Doelstelling:

 • De verpleegkundige en zorgkundige motiveren om bij elke incontinente persoon opnieuw na te gaan welk product en materiaal het best is aangewezen om de urine op te vangen en zo optimaal comfort aan te bieden aan de persoon
 • Product- en materialenkennis bijbrengen ter zake.

Verschillende absorberende opvangmaterialen en de aanlegtechnieken

Inhoud:

 • 4 pijlers van incontinentiebeleid
 • Overzicht van absorberende materialen : eigenschappen, aanlegtechnieken, indicaties
 • Overzicht van hygiëne producten ter bescherming van de huid

Doelstelling:

 • De verpleegkundige en zorgkundige motiveren om bij elke incontinente persoon opnieuw na te gaan welk product en materiaal het best is aangewezen om de urine op te vangen en zo optimaal comfort aan te bieden aan de persoon.
 • Product- en materialenkennis bijbrengen ter zake.

Aangepaste kledij voor mensen die incontinentiemateriaal dragen

Inhoud:

 • De link tussen incontinentie en aangepaste kledij is uiteraard het beschadigen of uitdoen op een ongeschikt moment van het gekozen incontinentieproduct.
 • De stap naar fixatie, vrijheidsbeperking wordt hier mede in de kijker genomen. Hierbij gaan we verder in op wat als fixatie en wat als vrijheid beperkende maatregel gedefinieerd wordt..
 • Er wordt een volledig overzicht gegeven van aangepaste kledij voor mensen met een incontinentie
 • Alsook een demo van hoe deze kledij aan te doen..

Doelstelling:

 • De verpleegkundige en zorgkundige motiveren om bij elke incontinente persoon opnieuw na te gaan of aangepaste kledij nodig zodoende een optimaal comfort aan te bieden aan de persoon.
 • Product- en materialenkennis bijbrengen ter zake.

Doel Dag 4 NM : Intervisie Kennistoets d.m.v. E-Learning Incontinentie en hygiëne en casuïstiek.

Kennis van de voorbije lessen worden getoetst d.m.v. E-learning waarbij de cursist vóór aanvang van Dag 4 de online de E-learning modules invult zodat deze kunnen besproken worden tijdens deze dag. Op deze manier kunnen de cursisten onderling ervaringen en ideeën uitwisselen hoe ze de opgedane kennis in de praktijk kunnen implementeren.

We beogen dat de groep onderling een expertisegroep vormt en zodoende als netwerk kan fungeren om ook na de opleiding blijvend van mekaar te kunnen leren.

Doel Dag 5 : Van mentor naar coach! Doelgerichter leren coachen.

 • het voeren van een adviesgesprek met een patiënt/resident en zijn/haar familie
 • omgaan met teamleden die richtlijnen niet/minder opvolgen

Inhoud:

Inzicht krijgen in eigen persoonlijkheidskenmerken en deze van de ‘andere’ met als doel eigen vaardigheden en deze van de andere te ontwikkelen

Elkaar waarderen, constructief feedback geven, omgaan met weerstand.

Algemene communicatievaardigheden aanscherpen.

Doel:

 • iedere cursist is in staat een adviesgesprek rond incontinentie te voeren
 • iedere cursist kan haar/zijn team motiveren om het inco-beleid in de praktijk uit te voeren

Link wetgeving

Kwaliteitsdecreet, woonzorgdecreet, codex welzijn op het werk, wet op de rechten van de patiënt.

Lesgevers:

Allen hebben ze een ruime ervaring met de (in)continentie problematiek, zijn didactisch geschoold en actief op het terrein (Ziekenhuis, WZC, Essity – Tena)

Praktisch

Coördinator Expert Module Mentor / Coach (In)continentie: Rudi Veekhoven, adviseur IAO & leiderschapsontwikkeling.

De opleiding loopt over  1 schooljaar  in een samenwerkingsverband tussen vzw SYN-TOPIA en SCA Incontinence Care Europe.

Doelgroep: Hoofdverpleegkundigen, Verpleegkundigen & Zorgkundigen.

Duur: 5 dagen van 8 uur – 40 uur in totaal.

Exclusief de E-learing module (vrijblijvend gratis te volgen)

Erkenningen en attesten

Voor deze module werd Vlaams Opleidingsverlof (VOV) aangevraagd.

Voor dag 5 werd erkenning aangevraagd voor de Permanente vorming functiecomplement HVP. (Managen van een team /Welzijn)

Elk gevolgde dag geeft recht op een officieel vormingsattest.

Certificaat “Van mentor tot coach (in)continentiebeleid” na het volgen van de volledige module.

Maatwerk op organisatieniveau

Naast deze opleiding bieden we ook maatwerk aan om samen te kijken waar je organisatie het meest baat bij heeft en komen we samen tot een veranderingstraject.

Vraag alvast een vrijblijvend gesprek aan.

Schrijf je in

Opleiding delen

Andere opleidingen

Gerelateerde opleidingen

Contact

Laat ons samen werken aan jouw unieke organisatie.

Samen ontdekken hoe wij het verschil kunnen maken?
Boek vandaag nog een consultatie met ons in.